Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Το τραγικότατο αυτοκινητιστικό δυστύχημα την ημέραν του πανηγυριού του Αγ.Σουλά

Φωτογραφία του Μιχαλία και Σταύρος Γεωργαλλίδη.
Στη φωτογραφία η νεκρική πομπή προς από το Διοικητήριο "Governo delle Isole dell'Egeo".

Για να μην ξεχνάμε ..

ΡΟΔΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
Την πόλιν μας κρατεί ακόμη εις ζωηράν συγκίνησιν ..


Το τραγικώτατον αυτοκινητιστικόν δυστύχημα, επισυμβάν την παρελθούσαν Τρίτην εν τη οδώ μεταξύ Τριαντα - Ρόδου υπό τας ακολούθους περιστάσεις. 


Ως γνωστόν την ημέραν εκείνην ήγετο η επέτειος πανήγυρις του Αγ.Σουλά μικρού μονυδρίου εν τη εξοχή της Σωρωνής. 

Ως συνήθως συνέρρευσαν εκεί πολλοί πανηγυρισταί πανταχόθεν της νήσου απο της παραμονής, οίτινες και διενυκτέρευσαν εκεί εις το ύπαιθρον, παραστάντες και εις την λειτουργίαν της πρωίας. 

Μετά την λειτουργίαν ο κόσμος συνήθως αποχωρεί επανακάμπτων οίκαδε. 

Την 1.30 μ.μ. μεταφορικόν αυτοκίνητον οδηγούμενον υπο του εκ Βιλλανόβας Στυλιανού Πανταζή παρέλαβεν εκείθεν περί τα 20 πρόσωπα όπως μεταφέρει εις την πόλιν. 

Καθ΄οδόν παρά τον τόπον του δυστυχήματος παρέλαβεν έτι εν άλλον πρόσωπον, το οποίον επέστρεφε πεζός. 


΄Οταν το λεωφορείον έφθασεν ολίγον πέραν των Κρητικών όπου είναι το κτήμα του κ. Ηλία Ακάβη και ακριβώς εις το μέρος όπου χωρίζετο η οδός και αρχίζει η αρχαία οδός Ιπποτών (Χοχλακούρα) εκεί ένθα υψούται η οικία του κτήματος, τουτο άγνωστον έτι δια ποίους λόγους εκτραπέν της οδού προσέκρουσεν ισχυρώς επί της οικοδομής μεταβληθέν εις θραύματα. 

Εκ της συγκρούσεως οι εντός του αυτοκινήτου εκτυπήθησαν ισχυρώς και άλλοι με τούτων εφονεύθησαν, άλλοι δε ετραυματίσθησαν σοβαρώς.

 Αι πρώται βοήθειαι παρεσχέθησαν υπό των προσδραμόντων εκ των πέριξ οικιών και των διαβατών ευθύς δε κατόπιν ειδοποιηθέντες κατέφθασαν επι τόπο Β.Καραβινοφόροι μετ΄αξιωματικών και αυτοκινήτων ώς και το φορητόν Νοσοκομείον, όπερ παρέλαβεν τους νεκρούς και τραυματίας μετέφερεν αυτούς εις το Β. Νοσοκομείον, όπου και παρεσχέθησαν αι αναγκαίαι βοήθειαι εις τους τραυματίας. 

Εκ των πρώτων κατέφθασαν εις το Νοσοκομείον προς επίσκεψιν των τραυματιών και των θυμάτων η Α. Εξ. ο Γεν. Διοικητής μετά της ευγενεστάτης Δόννας Οκταβίας ώς και ο Δήμαρχος της πόλεως τοξ. Αλφ.Μπιλλιότι απευθύναντες εις τους τραυματίας και τας οικογενείας των θυμάτων λόγους παρηγορίας.

Τα θύματα ήσαν ενέα:
Σάββας Παπαγεωργίου, Ελένη Βεζυράκη, Νικ.Καράμπελας, Ι. Σκλάβας, Λοίλιο Πέροιτς, Α. Βιτσεντνίνη, Ν. Μπρουσάλης, Κωνσταντίνος. Γ. Παστελλάκης και Ρόζα Σκλάβου.


Οι τραυματίαι είναι 11.
Στυλιανός Πανταζής, σωφέρ, Κατίνα Σ. Παπαγεωργίου, ο πατήρ αυτής Εμμ. Σωτηρόπουλος, Μαργαρίτα Βιτσέντσου το γένος Βεζυράκη, Ματθαίος Βιτσεντζο, Γεώργιος. Σχίζας, Ιωαννης Καμπούρης, Γκρόσοι Μπιάγκιο, Στέφανο Βιτσέντου, Φραγκίσκος Βιτσεντσίνι, Αχμέτ Χασαν.


Η κηδεία των ατυχών θυμάτων εγένετο δημοσία δαπάνη, αι δε νεκρώσιμοι ακολουθίαι εψάλησαν εν τω Ι.Ναώ του Νεοχωρίου δια τους Ορθοδόξους και εις τον Ι. Ναόν Σάντα Μαρία δια τους καθολικούς. 


Μεθ΄ό οι σωροί μεταφερόμενοι επι αυτοκινήτων πενθίμως εστολισμένων και ακολουθούμεναι υπο των αρχών μετεφέρθησαν εις τα οικεία Νεκροταφεία. Υπέρ των οικογενειών των ατυχών θυμάτων η συνάδελφος "Αγγελιαφόρος" ήνοιξεν κατάλογον εισφορών, εις όν ενεγράφη η Διοίκησις δια ποσόν 10 χιλ.λιρ. η Δημαρχία και το Φάχιο ανα 5.000 η Α.Ε. ο διοικητής δια 1.000 κ.ο.κ. Ο έρανος συνεχίζεται υπάρχει δε πεποίθησις ότι όλοι θα συνεισφέρωσι τον οβολόν των δι΄ένα τόσον φιλανθρωπικόν σκοπόν.

Πένθη


<<Υποκύψας εις τα τραύματά του παρέδωκε τον πνεύμα και νέον θύμα του τελευταίου αυτοκινητιστικού δυστυχήματος ο συμπολίτης ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ τύπος καλού και αγαθού οικογενειάρχου και πολίτου. Η κηδεία του γενομένη χθές συνεκεντρωσε πλήθος πολύ της ημετέρας κοινωνίας, εκδηλωσάσης την συμπάθειαν της προς την ατυχήσασαν οικογένειαν,ήτις απώλεσε πλήν του πατρός και τον επι θυγατρί γαμβρόν της ΣΑΒΒΑΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ υιόν του αιδ. Π΄΄ Γεωργίου εφημερίου Παστίδος και αδελφόν του παρα τοις καταστήμασιν υιών Σ.Αλχαδέφ ευδοκίμως διευθύνοντος κ. Νίκ. Παπαγεωργίου. Η κηδεία του Σάββα, ώς ανεγράψαμεν ανωτέρω εγένετο μετα των άλλων θυμάτων της καταστροφής. Προς τας ατυχησάσας οικογενείας Σωτηροπούλου και Παπαγεωργίου διαβιβάζομεν θερμότατα συλληπητήρια ευχόμενοι αυτοίς την άνωθεν παρηγορίαν.>>
Πλήν του κ. Σωτηροπουλου υπέκυψεν επίσης εις τα τραύματά του και ο κ. Ιωάννης η Ταμπουράς, ούτινος η κηδεία εγένετο την Παρασκευήν δαπάναις του Δήμου, παρηκολούθησε δ΄αύτην αρκετόν πλήθος εκδηλώσαν θερμοτάτην συμπαθείαν υπερ αυτού.

Πηγή: Εφημερίδα Ροδιακή Δευτέρα 5 Αυγούστου 1929 ...


Στη φωτογραφία η νεκρική πομπή προς από το Διοικητήριο "Governo delle Isole dell'Egeo". Την ημέρα εκείνη με διαταγή του Γενικού Διοικητή Δωδεκανήσου Marιο Lango όλες η σημαίες ήταν μεσίστιες. (οι φωτογραφίες από το δυστύχημα από το αρχείο μου είναι 19, σας έβαλα μια γιατί η υπόλοιπες θα μπουν στο βιβλίο - Λεύκωμα που είναι υπό έκδοση <<Η ΡΟΔΟΣ ΤΟΥ ΧΤΕΣ 1800 - 1970>>).

Η φωτ. είναι τραβηγμένη στης 5/ 8/ 1929 ..
ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου