Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2016

ΚΟΚ: ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΣύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας :

- Αν το ασθενοφόρο χρησιμοποιεί σειρήνα και φάρο και επίσης δεν δημιουργείται κίνδυνος για τους λοιπούς χρήστες της οδού, ο οδηγός του ασθενοφόρου δεν υποχρεούται να τηρήσει τις διατάξεις των άρθρων 12 έως 43 του ΚΟΚ. (άρθρο 44 παρ.2)


Ενδεικτικά, αναφέρονται ορισμένοι κανόνες τους οποίους δεν υποχρεούνται να τηρήσουν οι οδηγοί (ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ  ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥΣ):
συμπεριφορά που θέτει σε κίνδυνο την κυκλοφορία, στάση και στάθμευση εκατέρωθεν του οδοστρώματος, κίνηση σε πεζόδρομο, αντικανονικό προσπέρασμα, μη χρήση φλάς κατά το προσπέρασμα, υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ελιγμοί με κίνδυνο, μη τήρηση υποχρεώσεων προτεραιότητας, παράνομη στάση και στάθμευση, αντικανονική συμπεριφορά προς του πεζούς, παραβίαση ηλεκτρικού σηματοδότη. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι οδηγοί δεν μπορούν όμως να διέρχονται αντίθετα στους μονόδρομους ή να μη συμμορφώνονται στα σήματα που δίνουν οι τροχονόμοι.  (άρθρο 44 παρ.2)

 - Οι οδηγοί των οχημάτων ανάγκης επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις ειδικές συσκευές προειδοποίησης μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δικαιολογείται αυτό εκ του κατεπείγοντος της αποστολής τους. (βλέπε αναλυτικά το άρθρο για τη χρήση σειρήνων και φάρου http://todikaiotoudiaswsti.blogspot.gr/2014/10/blog-post_67.html) (άρθρο 44 παρ 4).

Σύμφωνα δε με τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΕΚΑΒ (τμήμα Β.):
3. Αύξηση της ταχύτητας του ασθενοφόρου θα γίνεται για λόγους ανάγκης, με χρήση φωτεινών οργάνων (φάρων), οπωσδήποτε μέσα στα όρια της ικανότητας (δεξιοτεχνίας) του κάθε πληρώματος και κατά τρόπο που δεν θα κινδυνεύσει η ΑΣΦΑΛΗΣ διακομιδή του ασθενούς.

  


Συμπερασματικά, εκτός από τις παραβάσεις της κίνησης αντίθετα σε μονόδρομο και της μη συμμόρφωσης σε σήματα τροχονόμου, οι οδηγοί με δική τους ευθύνη επιτρέπεται να παραβιάζουν τα συγκεκριμένα άρθρα του ΚΟΚ, λόγω του κατεπείγοντος του περιστατικού και πάντα στα πλαίσια της ικανότητας οδήγησης του πληρώματος και της ασφαλούς διακομιδής του ασθενούς.


Σας παραθέτω αναλυτικά το άρθρο 44 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας:


ΑΡΘΡΟ 44 : Οχήματα άμεσης ανάγκης - Εργα στις οδούς

1. Αυτοί που χρησιμοποιούν την οδό, όταν ειδοποιούνται με τις συσκευές ηχητικής ή φωτεινής προειδοποίησης, ότι πλησιάζει όχημα άμεσης ανάγκης ή όχημα με το οποίο μεταφέρονται πρόσωπα που έχουν ανάγκη άμεσης βοήθειας, υποχρεούνται να αφήνουν χώρο, κινούμενοι προς τα δεξιά της οδού, για να διέλθει το όχημα αυτό και σε περίπτωση ανάγκης να σταματούν. Ως οχήματα άμεσης ανάγκης, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται τα οχήματα που φέρουν ειδικά πρόσθετα μπλε ή ερυθρά φώτα. Με ένα ή περισσότερα μπλε φώτα που αναβοσβήνουν, μπορούν να εφοδιάζονται μόνο τα νοσοκομειακά οχήματα, τα οχήματα πρώτων βοηθειών και κλινικών, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας ως και τα οχήματα των στρατιωτικών και λιμενικών αρχών.
Με ένα ή περισσότερα ερυθρά φώτα που αναβοσβήνουν, μπορούν να εφοδιάζονται μόνο τα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας δασαρχείου και αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρικού δικτύου, καθώς και τα οχήματα των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. 
Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να παρέχεται το δικαίωμα να τοποθετούνται τα πιο πάνω φώτα και σε άλλες κατηγορίες οχημάτων. 
2. Αν η ειδοποίηση για την κίνηση των οχημάτων άμεσης ανάγκης ή οχημάτων με τα οποία μεταφέρονται πρόσωπα, που έχουν ανάγκη άμεσης βοήθειας, δίνεται με τις ειδικές συσκευές προειδοποίησης και δεν δημιουργείται κίνδυνος για τους λοιπούς χρήστες της οδού οι οδηγοί των οχημάτων αυτών δεν υποχρεούνται να τηρήσουν τις διατάξεις των άρθρων 12 έως 43 του παρόντος Κώδικα. Δεν μπορούν όμως να διέρχονται αντίθετα στους μονόδρομους ή να μη συμμορφώνονται στα σήματα που δίνουν οι τροχονόμοι. 
3. Αν οι οδηγοί κινούνται στο οδόστρωμα με περισσότερες από δύο λωρίδες κυκλοφορίας κατά κατεύθυνση υποχρεούνται, αν χρησιμοποιούν τη λωρίδα που ορίζεται με κατάλληλη διαγράμμιση ως λωρίδα άμεσης ανάγκης, να την εγκαταλείψουν αμέσως κινούμενοι στις παραπλεύρως λωρίδες. Αυτοί που κινούνται στις παρακείμενες λωρίδες υποχρεούνται να παρέχουν προτεραιότητα στους εισέρχομένους. Απαγορεύεται στους οδηγούς οχημάτων να ακολουθούν από κοντά τα οχήματα άμεσης ανάγκης, όταν κινούνται για εκτέλεση επείγουσας αποστολής. 
4. Οι οδηγοί των οχημάτων ανάγκης επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις ειδικές συσκευές προειδοποίησης μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δικαιολογείται αυτό εκ του κατεπείγοντος της αποστολής τους. 
5. Οι εργαζόμενοι στην κατασκευή, επισκευή ή συντήρηση τμημάτων οδών ως και οι χειριζόμενοι τεχνικό εξοπλισμό, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των έργων αυτών, αν τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Κώδικα και παίρνουν τα αναγκαία προφυλακτικά μέτρα, δεν υποχρεούνται να συμμορφωθούν στις διατάξεις που αναφέρονται στους κανόνες κυκλοφορίας του παρόντος Κώδικα. 
6. Οι οδηγοί οχημάτων, για να προσπεράσουν ή να παρακάμψουν τον τεχνικό εξοπλισμό, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, όταν αυτός χρησιμοποίείται για εκτέλεση έργων στην οδό, δεν υποχρεούνται να τηρήσουν τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του παρόντος Κώδικα, αν λαμβάνουν τα αναγκαία προφυλακτικά μέτρα. 
7. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ. 
Mε την αυτή πoινή τιμωρείται και αυτός πoυ για να επιτύχει την κατάπρoτεραιότητα κίνησή τoυ πρoσπoιείται ότι τo όχημα πoυ oδηγεί είναι όχημα άμεσης ανάγκης ή μεταφέρoνται με αυτό πρόσωπα πoυ έχoυν ανάγκη άμεσης βoήθειας. 

(αναπροσαρμογή Ν.3542/02.03.2007/ΦΕΚ.50α)
πρόστιμο:παρ. 1: 150,00 ευρώ
πρόστιμο:παρ. 3: 150,00 ευρώ
αφαίρεση αδείας οδήγησης:ΟΧΙ
αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας:ΟΧΙ
βαθμοί ποινής ΣΕΣΟ (point system):παρ. 3: 5 βαθμοί
ποινικά:ΟΧΙ

todikaiotoudiaswsti


ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ  ΡΟΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου