Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2016

Φαρμακείο Οχήματων

Αποτέλεσμα εικόνας για Φαρμακείο Οχήματων

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγρ. 26 του άρ. 81 του Κ.O.K., που κυρώθηκε με το νόμο 614/77 (ΦΕΚ 167 Α'/1977). 2. Το έγγραφο του Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών με αριθμό Α1β/4/14 Ιανουαρίου 1978.

1. Επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων, όλων των κατηγοριών, καθώς επίσης και στους ιδιοκτήτες των τρίτροχων μοτοσικλετών, την υποχρέωση εφοδιασμού των οχημάτων τους με κιβωτίδιο υγειονομικού υλικού πρώτων βοηθειών.
2. Καθορίζουμε το περιεχόμενο του κιβωτιδίου πρώτων βοηθειών, το οποίο πρέπει να αποτελείται από τα εξής:
α) Ένα (1) πακέτο βαμβάκι υδρόφιλο των 100 γραμμαρίων τουλάχιστο.
β) Τέσσερα (4) κουτιά αποστειρωμένες γάζες.
γ) Ένα (1) καρούλι λευκοπλάστη.
δ) Τέσσερις (4) ατομικούς επιδέσμους.
ε) Δύο (2) αιματοστατικούς επιδέσμους.
στ) Ένα (1) φιαλλίδιο με 50 γραμμάρια, τουλάχιστο οινόπνευμα και
ζ) Ένα φιαλλίδιο με 50 γραμμάρια, τουλάχιστο, Mercurochrome.
Ειδικώς, τα αυτοκίνητα που ανήκουν στους γιατρούς, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κιβωτίδιο πρώτων βοηθειών το οποίο εκτός από το παραπάνω επιδεσμικό υλικό, πρέπει να περιέχει και τα εξής είδη φαρμακευτικού υλικού:

α) Τρεις (3) σύριγγες μιας χρήσεως και ένα πριονάκι θραύσεως φυσίγγων.
β) Τρεις (3) φύσιγγες Atropine Suifare.
γ) Τρεις (3) φύσιγγες Diethylamide-Pyridine-3-Carboxylic Acid.
δ) Ένα σωληνάριο αλοιφή N-Phenyl-N-Benzyl-4-Amino-1-Methylpiperidin.
ε) Τρεις (3) φύσιγγες Chlororomazine Hydrochloride.
στ) Ένα (1) κουτί δισκία Acetylsalicylic Acid.
ζ) Ένα (1) κουτί 5,7-Dichlord-8-Hydroxyquinaldine
η) Ένα (1) κουτί δισκία Trinitrine 1%.
θ) Δέκα (1) δισκία Hyoscine-N-Butyl Bromide.
ι) Δέκα (1) δισκία 7-Chloro-1,3-Dihydro-1-Methyl-5-Phenyl-2H-1,4-Benzodiazepin-2-One.
3. Το κιβωτίδιο πρώτων βοηθειών πρέπει να τοποθετείται στο αυτοκίνητο σε θέση που να εξασφαλίζει, σε περίπτωση ανάγκης, ευχέρεια άμεσης χρησιμοποιήσεώς του, δεν πρέπει να κλειδώνεται ή να τοποθετείται μέσα σ’αυτό οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, εκτός από το επιδεσμικό και φαρμακευτικό υλικό.
4. Το περιεχόμενο του κιβωτιδίου πρώτων βοηθειών πρέπει, με ευθύνη των ιδιοκτητών ή των οδηγών των αυτοκινήτων, να συμπληρώνεται ανελλιπώς αμέσως μετά την κατανάλωσή του. Ειδικώς, το φαρμακευτικό υλικό του κιβωτιδίου πρέπει, με ευθύνη των γιατρών ιδιοκτητών και οδηγών των αυτοκινήτων, να ανανεώνεται, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών διατηρήσεώς του, τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες, σε μικρά χρονικά διαστήματα, όχι πέρα των δύο ετών.
ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου